Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné podmínky

                                VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY     

          pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

 

                     společnosti autoškola Náhlovský, se sídlem Svobody 7/1, 350 02 Cheb

                          IČ: 43274951, DIČ: 480619107, bankovní spojení: 219489082/0600

        e-mail: nahlovskycheb@seznam.cz, web: nahlovsky.cz, tel.: 606 422 251, 776 756 505

 

 

1. Úvodní ustanovení

a) Poskytovatel je fyzická osoba – provozovatel autoškoly, držitel živnostenského oprávnění k „provozování autoškoly“ dle zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „poskytovatel“).

b) Poskytovatel poskytuje výuku a výcvik k získání, doplnění nebo rozšíření řidičského oprávnění žadatelům (dále jen „žadatel“) o řidičská oprávnění skupin AM, A1, B, BE dle těchto všeobecných podmínek, kteří splňují podmínky pro přijetí do výuky a výcviku ve smyslu §13 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

c) Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Žadatelem při poskytování výuky a výcviku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění: průběh, rozsah a způsob výuky a výcviku, povinnosti Žadatele a Poskytovatele se řídí zákonem. Obsah výuky a výcviku se dále řídí prováděcí vyhláškou č. 284/2013 Sb., v platném znění (dále jen „vyhláška“).

d) Vzájemné vztahy Žadatele a Poskytovatele se dále řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele (dále jen „VOP“), kteří tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření nebo doplnění řidičského oprávnění, jak je definováno níže (dále jen „smlouva“).

 e) VOP jsou k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele.

f) Pokud by ustanovení speciálních (individuálních) podmínek Poskytovatele, pro určitý výcvik nebo druh výcviku, upravovalo některou otázku odlišně od obecné úpravy v těchto VOP, použijí se přednostně ustanovení speciálních (individuálních) obchodních podmínek. Blíže definovaných v čl. 2 odst. E těchto VOP. V ostatním se smluvní vztahy řídí těmito VOP.

 

2. Předmět plnění

a) Tyto VOP upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Žadatelem vyplývající ze Smlouvy, jejíž jsou VOP nedílnou součástí.

b) Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění v ujednaném rozsahu, v souladu s právními předpisy, a dále zajistit Žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen „závěrečná zkouška“) dle podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto VOP.

c) Služby poskytované Žadateli se odvíjí od skupiny řidičského oprávnění a druhu výcviku zvoleného Žadatelem.

d) Tyto VOP upravují práva a povinnosti pro všechny skupiny řidičského oprávnění poskytované Poskytovatelem, a to pro skupinu: AM, A1, B, BE, B96.

e) Žadatel si může odchylně od těchto VOP zvolit vyšší počet hodin výuky a výcviku, nadstandardní rozsah a obsah výuky a výcviku, délku výuky a výcviku, a to zvolením druhu výuky a výcviku v rámci skupiny B, nabízených poskytovatelem pod názvem: „standard“, „exclusiv“, nebo „rychlokurz“ (dále jen „individuální výcvik“). V tomto případě se práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Žadatelem, pro individuální druh výcviku v rámci skupiny B, budou řídit také ustanovením speciálních obchodních podmínek (dále jen „zvláštní OP“) dostupných v provozovně Poskytovatele.

 

3. Uzavření smlouvy o výuce a výcviku

a) Žadatel má na základě uzavřené smlouvy právo na výuku a výcvik v rámci daném zákonem, za podmínek uvedených ve smlouvě a v těchto VOP.

b) Uzavřením smlouvy Žadatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním. Uzavřením smlouvy Žadatel také stvrzuje, že se seznámil s ceníkem služeb a poplatků Poskytovatele, platným ke dni podpisu smlouvy, který je dostupný na internetových stránkách Poskytovatele, a zároveň také v provozovně Poskytovatele.

c) Uzavřením smlouvy se rozumí, resp. Smlouva mezi Poskytovatelem a Žadatelem je uzavřena v okamžiku splnění následujícího

- předáním Žadatelem podepsané žádosti o přijetí k výuce a výcviku dle vyhlášky včetně lékařského potvrzení Poskytovateli.

-úhradou ceny nebo první splátky dle ceníku a těchto VOP nebo zvláštních OP.

 

4. Cena služeb a jejich úhrada

a) Součástí smlouvy je také ceník Poskytovatele dostupný na internetových stránkách a zároveň v provozovně Poskytovatele, platný vždy ke dni uzavření smlouvy s Žadatelem a ten je povinen se s ceníkem podrobně seznámit.

b) Žadatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za služby dle smlouvy a těchto VOP cenu uvedenou v ceníku, a to jedním z následujících způsobů:

- v hotovosti v plné výši v provozovně Poskytovatele nebo bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví těchto VOP.

- formou splátek a to tak, že první polovinu při uzavření smlouvy a druhou polovinu do 30 dnů ode dne úhrady první poloviny, a to v hotovosti v provozovně Poskytovatele nebo bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví těchto VOP.

c) V případě, že druhá polovina úhrady nebude uhrazena způsobem uvedeným v odst. b tohoto článku, zašle Poskytovatel Žadateli výzvu k úhradě této částky. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu všech nákladů spojených za zaslání výzvy, ve výši uvedené v ceníku.

d) V ceně výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterým se provádí výcvik, jakož i havarijní pojištění vozidla.

e) Po úhradě ceny, nebo první poloviny, obdrží Žadatel nejpozději po první hodině výuky průkazku, do které bude zaznamenávána faktická účast Žadatele na předepsaném výcviku.

f) V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky dle těchto VOP se Žadatel zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši uvedené v ceníku, a to do 5 dnů od výzvy Poskytovatele k její úhradě. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřipustit Žadatele ke zkoušce, nebo nepokračovat ve výuce a výcviku, pokud bude Poskytovatel evidovat jakoukoliv neuhrazenou pohledávku vzniklou na základě smlouvy.

g) Cena za výuku a výcvik dle ceníku je konečná včetně učebních pomůcek a sazbě DPH, avšak neobsahuje poplatek Městskému úřadu za závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, ani jakékoliv související náklady Žadatele, vynaložené s přípravou k absolvování závěrečné zkoušky.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Poskytovatel se zavazuje, za podmínek v těchto VOP, poskytovat Žadateli, dle požadavků a potřeb, výuku a výcvik pro úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek po celou dobu trvání smlouvy, a to v rozsahu předepsaném pro jednotlivé skupiny řidičských oprávnění zákonem.

b) Žadatel bere na vědomí, že jízda ve vozidle může být zahájena až po absolvování potřebného rozsahu teorie. Poskytovatel si vyhrazuje právo regulovat možnost absolvovat jízdu vždy s ohledem na řádnou znalost odpovídající teorie.

c) Žadatel má zejména právo na to, aby vyučovací hodina výuky a výcviku trvala 45 minut a byl dodržen minimální počet vyučovacích hodin stanovený zákonem. V jednom dni smí Žadatel absolvovat maximálně

2 vyučovací hodiny (2x45min.) výcviku praktické jízdy.

d) Žadatel, který žádá o řidičské oprávnění skupin AM nebo A1 je povinen absolvovat jízdy na motocyklu v pevné obuvi, oblečen do dlouhých kalhot, bundy a rukavic včetně přilby, které si bude nosit jako své vlastní.

V případě nedodržení těchto podmínek, nebude Žadateli umožněno jízdu absolvovat. Nedodržením těchto podmínek dochází ke zmaření výcviku a je Žadatel povinen uhradit Poskytovateli poplatek za prostoj, ve výši dle ceníku.

e) Žadatel je povinen informovat Poskytovatele o všech probíhajících správních, trestních nebo jiných řízení, která by mohla mít za následek vydání rozhodnutí o zákazu řízení u Žadatele a dále rovněž o jakémkoliv nepravomocném či pravomocném rozhodnutí, kterým byl takový zákaz Žadateli uložen.

f) Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené Žadateli v důsledku změn, ke kterým došlo z důvodu „vyšší moci“.

g) Žadatel je povinen řešit s Poskytovatelem veškeré záležitosti, které by mohly ovlivnit plynulost a nepřetržitost výuky a výcviku vždy předem, v dostatečném předstihu, v opačném případě nese Žadatel veškeré riziko i náklady spojené s jeho nečinností.

6. Plánování výuky a výcviku

a) Žadatel je povinen se účastnit výuky teorie a praktického výcviku podle stanoveného rozpisu, nebo plánu sjednaného Poskytovatelem. Termíny výcviku se sjednávají předem na hodinách výuky nebo výcviku v provozovně Poskytovatele.

b) V případě, že ke zmaření hodiny výuky nebo výcviku dojde ze strany Poskytovatele, obdrží Žadatel náhradní vyučovací hodinu. Poskytovatel je v případě vnějších okolností, zejména v případě změny termínu zkoušek Městským úřadem Cheb a v případech, které objektivně brání poskytnout služby za sjednaných podmínek, a které zároveň nezávisí na vůli Poskytovatele, oprávněn změnit termín výcvikové lekce nebo způsob poskytnutí služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo na určování postupu výuky a výcviku pro úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek.

c) Žadatel bere na vědomí, že v souladu s právními předpisy, od zahájení výuky a výcviku do jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.

 

 

7. Závěrečná zkouška

a) Výuka a výcvik mohou být ukončeny za předpokladu, že Žadatel absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený zákonem pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění.

b) Žadatel není oprávněn se přihlásit na další (opakovanou) zkoušku, dříve než po uplynutí 14 dnů po absolvování předchozí závěrečné zkoušky a po absolvování doplňujících hodin, v rozsahu dle domluvy s Poskytovatelem. Cena za doplňující hodiny se řídí ceníkem.

8. Ukončení smlouvy

a) Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření nebo doplnění řidičského oprávnění je ukončena:

- okamžikem úspěšného absolvování závěrečné zkoušky Žadatelem;

- neuspěl-li Žadatel při závěrečných zkouškách do doby 6 měsíců ode dne konání první závěrečné zkoušky;

b) V případě ukončení smlouvy způsobem uvedeným v odst. A, je uhrazená cena vyčerpána, tj. Žadateli se uhrazená částka, nebo jakákoliv její část, nevrací.

c) Smlouva může být také ukončena dohodou stran, nebo odstoupením od smlouvy ze zákonných, či smluvně ujednaných důvodů. Ukončení smlouvy se nedotýká vzájemných nároků vzniklých před jejím ukončením.

9. Výpověď a odstoupení od smlouvy

a) Žadatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to i bez udání důvodu. Faktické zahájení výcviku (účast na výuce nebo výcviku) je považováno za výslovnou žádost k zahájení poskytování služeb, a to i před uplynutím 14 denní lhůty od uzavření smlouvy, po kterou má Žadatel možnost i bez udání důvodů odstoupit od smlouvy. Pokud po zahájení výuky nebo výcviku, v souladu s tímto ustanovením, Žadatel ve 14 denní lhůtě odstoupí od smlouvy, může Poskytovatel požadovat úhradu již využitých služeb. Částka k úhradě za poskytnuté služby bude vypočtena dle ceníku podle cen uvedených pod položkou doplňující výcvik.

b) Odstoupení od smlouvy je možné předat osobně v provozovně Poskytovatele nebo zaslat na adresu provozovny Poskytovatele.

c) Žadatel je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv v průběhu trvání smlouvy, písemným oznámením Poskytovateli v případě, že nebude mít o služby Poskytovatele dále zájem. Po ukončení smlouvy Poskytovatel vystaví Žadateli přehled absolvované výuky a výcviku a vyúčtování poskytnuté služby. Pokud cena výuky a výcviku poskytnutého Žadateli do doby ukončení smlouvy nedosáhla hodnoty částky uhrazené Žadatelem, bude přeplatek vyúčtován na základě ceníku. Poskytovatel Žadateli vrátí případný přeplatek do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy.

d) Došlo-li k nedoplatku za poskytnuté služby, je Žadatel povinen cenu absolvované výuky a výcviku Poskytovateli doplatit na jeho výzvu.

e) Za náklady spojené s vystavením přehledu o absolvovaném výcviku a výuce je Poskytovatel oprávněn požadovat po Žadateli poplatek za vystavení, ve výši uvedené v ceníku pod položkou „ storno poplatek za ukončení kurzovného ze strany žadatele“. Tato částka může být započtena vůči případnému přeplatku za poskytnuté služby, pokud na něj vznikne Žadateli nárok, jinak je Žadatel povinen poplatek za vystavení uhradit na výzvu Poskytovatele.

f) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s Žadatelem v případě, že:

- Žadatel opakovaně porušuje podmínky smlouvy tím, že se bez omluvy nedostaví na sjednanou hodinu výuky nebo výcviku, a byl na takové porušování podmínek upozorněn, a dále v případě, že Žadatel opakovaně nebo hrubým způsobem nerespektuje při výuce a výcviku pokyny učitele;

- Žadatel neuhradí cenu sjednanou ve smlouvě způsobem a ve lhůtách uvedených v těchto VOP;

- Žadatel pozbyl zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, nebo bylo-li pravomocně rozhodnuto příslušným správním orgánem nebo soudem o zákazu řízení motorových vozidel Žadatelem;

g) V případě odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výuky a výcviku provede Poskytovatel vyúčtování výuky a výcviku dle čl. 9 odst., c, d, e těchto VOP.

10. Dohoda o ukončení smlouvy

Žadatel se může s Poskytovatelem také písemně dohodnout na předčasném ukončení smlouvy. V případě předčasného ukončení výuky a výcviku na základě písemné dohody smluvních stran, bude postupováno ohledně vyúčtování dle čl. 9 odst., c, d, e.

11. Sankce a poplatky

a) Žadatel je povinen omluvit svou neúčast na nahlášené výuce či výcviku nejpozději 24 hodin předem. V případě omluvy ve lhůtě kratší než 24 hodin před domluvenou výukou nebo výcvikem, nebo v případě neúčasti bez omluvy, nebo v případě jiného zmaření výuky nebo výcviku Žadatelem, je Žadatel povinen uhradit poplatek za prostoj ve výši dle ceníku za každou domluvenou vyučovací hodinu (45minut), které se nezúčastní, nebo kterou zmaří.

b) Žadatel je povinen oznámit svou neúčast na závěrečných zkouškách s dostatečným předstihem, a to osobním stvrzením, tj. Podpisem prohlášení o zrušení účasti na zkouškách nejméně 5 pracovních dnů před konáním zkoušek. V případě zrušení své účasti na závěrečných zkouškách ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů, či v případě nedostavení se na zkoušku bez omluvy, je Žadatel povinen uhradit Poskytovateli poplatek ve výši uvedené v ceníku pod položkou neúčast na zkoušce.

c) Povinnost hradit výše uvedené poplatky Žadateli nevzniká v případě, že je neúčast na výuce nebo výcviku, nebo na závěrečných zkouškách daná zdravotními důvody Žadatele, nebo jinými závažnými důvody. V tomto případě je Žadatel povinen Poskytovateli předložit potřebné doklady (potvrzení od lékaře atd.)

d) Žadatel se zavazuje veškeré smluvní pokuty a poplatky uvedené v tomto článku uhradit do 5 dnů od výzvy Poskytovatele k jejich úhradě.

e) Omluvy z výuky nebo výcviku je možné provádět jen telefonicky na tel. číslech uvedených v záhlaví a následně potvrdit telefonickou omluvu SMS zprávou nebo e-mailem.

12. Reklamace

a) V případě, že výuka a výcvik nebyly poskytnuty ve sjednaném rozsahu, nebo případně kvalitě, má Žadatel v době před konáním první závěrečné zkoušky právo na reklamaci v souladu se závaznými právními předpisy a způsobem uvedeným v těchto VOP. Přihlášením se na první závěrečnou zkoušku Žadatel potvrzuje, že mu byla poskytnuta řádná výuka a výcvik ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v souladu s právními předpisy.

b) Reklamaci podává Žadatel neprodleně u Poskytovatele, nejpozději do 3 dnů poté, kdy došlo k porušení sjednaných podmínek.

c) Bude-li, po prošetření, reklamace shledána Poskytovatelem oprávněnou, má Žadatel právo na náhradní plnění (náhradní jízdu). V případě, že náhradní plnění (jízda) nebude Žadateli poskytnuta z důvodu na straně Poskytovatele, má Žadatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny v souladu s ceníkem.

d) Výsledek (vyřízení) reklamace bude Žadateli oznámen Poskytovatelem ve lhůtách stanovených zákonem

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

e) Orgánem veřejného státního dozoru je příslušný dopravně správní útvar. Za vadu služby a důvod k reklamaci se zásadně nepovažuje neprospěch žadatele při závěrečné zkoušce.

f) Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

 

 

13. Ochrana osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou splněním informační povinnosti ve vztahu k dotčeným osobám ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů, dále jako „GDPR“.

Uzavřením Smlouvy Žadatel potvrzuje, že byl informovaný o tom, že Poskytovatel, jakožto správce jeho osobních údajů bude zpracovávat jím poskytnuté osobní údaje, v souladu se „Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů“, dále jen „zásady“. Žadatel uzavřením smlouvy v souladu s těmito VOP prohlašuje, že se seznámil s těmito zásadami včetně svých práv ve vztahu ke zpracovávaným údajům, a to v plném rozsahu a jejich obsahu porozuměl. Zpracováním osobních údajů Žadatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to za účelem plnění smlouvy o výuce a výcviku. Další pravidla jsou upravena v zásadách.

a) Žadatel uděluje Poskytovateli výslovný souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci (zejména e-mailu, internetu a tel. čísla)

b) Žadatel si je vědom toho, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

c) Žadatel si je vědom toho, že v případě nešifrovaného přenosu zpráv prostřednictvím e-mailu, nezaručuje Poskytovatel ochranu jejich obsahu proti možnému neoprávněnému přístupu třetích osob v průběhu jejich přenosu, nebo při doručení. Žadatel bere na vědomí, že Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé zpřístupněním těchto e-mailových zpráv poslaných na jím sdělenou e-mailovou adresu třetím osobám.

d) Žadatel potvrzuje, že se seznámil s právem přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu §11 a §12 zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se svými právy plynoucími z §21 téhož zákona.

e) Žadatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Dále potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

f) V případě, že by se Žadatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

- požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil tento vzniklý stav;

 

 

 

Žadatel potvrzuje, že si tyto VOP řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl, a že je v celém rozsahu akceptuje.

 

 

 
 


Archiv

Kalendář
<< 09 / 2021 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 79635
Měsíc: 2929
Den: 53